مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA)
تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد.
مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر  بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است.
این مرکز دارای :
• سالن اختصاصی پرورش کره ها
• آزمایشگاه مجهز به انتقال اسپرم و جنین
• کلینیک و درمانگاه تخصصی اسب
• دارای سیلمی های تأیید شده از KWPN و HANN و انجمن نژادی اروپا