فیلم اسب های مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا

سیلمی زاوال

سیلمی بنی بانتوس

سیلمی آنتاچ ایبل

کره زاوال : لومی – انگلستان

کره زاوال : کنسینگتون – انگلستان

کره زاوال : آیدنتیا

کره زاوال : داکوتا – آلمان

کره زاوال : آی کی ای – سوئد

نمونه تولیدات مرکز پرورش اسب اویسینا

نمونه تولیدات مرکز پرورش اسب اویسینا

نمونه تولیدات مرکز پرورش اسب اویسینا

نمونه تولیدات مرکز پرورش اسب اویسینا

لوگوی مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
فیلم اسب های اویسینا : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا – سیلمی – مادیان – کره اسب فیلم نمونه اسب های اویسینا را در این صفحه مشاهده می کنید : سیلمی زاوال – سیلمی بنی بانتوس – سیلمی آنتاچ ایبل – کره زاوال : لومی – انگلستان – کره زاوال : کنسینگتون – انگلستان – کره زاوال : آیدنتیا – کره زاوال : داکوتا – آلمان – کره زاوال : آی کی ای – سوئد – نمونه تولیدات مرکز پرورش اسب اویسینا – مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA) تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد. مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر  بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است. این مرکز دارای : • سالن اختصاصی پرورش کره ها • آزمایشگاه مجهز به انتقال اسپرم و جنین • کلینیک و درمانگاه تخصصی اسب • دارای سیلمی های تأیید شده از KWPN و HANN و انجمن نژادی اروپا درباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA) همدان – بلوار فرودگاه – کوچه گمرک تلفن : 08134383370 info@avicennastall.com  www.avicennastall.com فیلم اسب های اویسینا مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA) تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد. مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر  بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است. این مرکز دارای : • سالن اختصاصی پرورش کره ها • آزمایشگاه مجهز به انتقال اسپرم و جنین • کلینیک و درمانگاه تخصصی اسب • دارای سیلمی های تأیید شده از KWPN و HANN و انجمن نژادی اروپا درباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA) همدان – بلوار فرودگاه – کوچه گمرک تلفن : 08134383370 info@avicennastall.com  www.avicennastall.com