.

برای تأییدیه کشش مادیان از مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا ابتدا نام مادیان را با حروف بزرگ انگلیسی یا شماره میکروچیپ مادیان را وارد کنید و سپس جستجو و صحت اطلاعات و تأییدیه آن را مشاهده کنید.

تأییدیه کشش مادیان
تأییدیه کشش مادیان
تأییدیه کشش مادیان از مرکز اویسینا : با وارد کردن نام مادیان یا شماره میکروچیپ مادیان می توانید جستجو و صحت اطلاعات و تأییدیه کشش مادیان را مشاهده نمایید . درباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA) تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد.مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر  بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است.این مرکز دارای :• سالن اختصاصی پرورش کره ها• آزمایشگاه مجهز به انتقال اسپرم و جنین• کلینیک و درمانگاه تخصصی اسب• دارای سیلمی های تأیید شده از KWPN و HANN و انجمن نژادی اروپا درباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA)همدان – بلوار فرودگاه – کوچه گمرکتلفن : 08134383370 تأییدیه کشش مادیان از مرکز اویسینا : با وارد کردن نام مادیان یا شماره میکروچیپ مادیان می توانید جستجو و صحت اطلاعات و تأییدیه کشش مادیان را مشاهده نمایید .درباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA)تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد.مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر  بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است.این مرکز دارای :• سالن اختصاصی پرورش کره ها• آزمایشگاه مجهز به انتقال اسپرم و جنین• کلینیک و درمانگاه تخصصی اسب
• دارای سیلمی های تأیید شده از KWPN و HANN و انجمن نژادی اروپادرباره مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا (AVICENNA)همدان – بلوار فرودگاه – کوچه گمرکتلفن : 08134383370