عکس سیلمی زاوال در مرکز پرورش اسب اویسینا
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی بنی بانتوس در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی جان : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی جان : JOHN STALLION
عکس سیلمی زاوال در مرکز پرورش اسب اویسینا
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی جان : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی بنی بانتوس در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی زاوال : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی بنی بانتوس : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی جان : مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
سیلمی جان : JOHN STALLION
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
داکوتا : کره زاوال مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
داکوتا – کره زاوال – آلمان : DAKOTA – BY ZAVALL – GERMANY
داکوتا : کره زاوال مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
داکوتا – کره زاوال – آلمان : DAKOTA – BY ZAVALL – GERMANY
داکوتا : کره زاوال مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
داکوتا – کره زاوال – آلمان : DAKOTA – BY ZAVALL – GERMANY
لائورا ریجا – کره زاوال : LAURA-REIJA – BY ZAVALL
لائورا ریجا – کره زاوال : LAURA-REIJA – BY ZAVALL
کنسینگتون : کره زاوال مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
کنسینگتون – کره زاوال – انگلستان : NSINGTONE – BY ZAVALL – UK
آیدنتیا – کره زاوال – آلمان : IDENTIA – BY ZAVALL – GERMANY
آیدنتیا – کره زاوال : IDENTIA – BY ZAVALL
لومی – کره زاوال – انگلستان : LOMIE – BY ZAVALL – UK
لومی – کره زاوال – انگلستان : LOMIE – BY ZAVALL – UK
کنسینگتون : کره زاوال مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
آیدنتیا – کره زاوال – آلمان : IDENTIA – BY ZAVALL – GERMANY
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
لومی – کره زاوال – انگلستان : LOMIE – BY ZAVALL – UK
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
ZAVALL VDL STALLION : سیلمی زاوال
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی جان : JOHN STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
ZAVALL VDL STALLION : سیلمی زاوال
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
ZAVALL VDL STALLION : سیلمی زاوال
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
سیلمی آنتاچ ایبل : UNTOUCHABLE STALLION
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
سیلمی بنی بانتوس : BENIBANTOS STALLION
نمونه تولیدات مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا
نمونه تولیدات مرکز اویسینا : AVICENNA STALL
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
کره زاوال – زاوال 2 : ZAVALL II – BY ZAVALL
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
سیلمی زاوال : ZAVALL VDL STALLION
عکس اسب های اویسینا : تولید و پرورش اسب و کره های ورزشی از مادیان ها با نژاد ثبت شده بین المللی در مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا انجام می پذیرد. عکس اسب های اویسینا مرکز تولید و پرورش اسب اویسینا درشهر همدان و درمسیر بزرگراه خروجی همدان به تهران واقع شده است. عکس اسب های اویسینا